محبوبیت اسلواکی به عنوان مقصد توریستی افزایش می یابد

سال گذشته تعداد گردشگران برابر با جمعیت کشور بود. در سال 2017، 5.4 میلیون نفر از اسلواکی بازدید کردند. این افزایش 7 درصدی در مقایسه با سال 2016 بوده است. وزیر حمل و نقل معتقد است که گردشگری موفق در اسلواکی نشان می دهد که این بخش در حال پیشرفت است. وی گفت: "در عین حال این امر باعث می شود که ما همچنان خدمات خود را بهبود بخشیم و نوآوری هایی را ارائه دهیم که جهان را به جلو برانند"، این وزارت اشاره کرد که تعداد گردشگران از چین در سال گذشته بیش از 61 هزار نفر بوده است که دو برابر بیشتر از سال 2016 است. جذاب ترین شهرهای اسلواکی و محیط اطراف آنها عبارت بودند از براتیسلاوا، Poprad (منطقه Prešov)، Liptovský Mikuláš (منطقه Žilina)، Košice و Žilina.
Read more...