خیر، طی قانون اتحادیه اروپا اقامت دائم از ابتدا وجود ندارد. هر نوع اقامتی بایستی ۵ سال تمدید شود و سپس تبدیل به اقامت دائم میشود.