بله، اگر شرکت شما نتواند درآمد نشان دهد در نتیجه بدلیل اینکه نتوانسته اید بیزنس پلن خود را عملیاتی و درآمد مورد قبول را ایجاد کنید، اقامتتان تمدید نخواهد شد.