شرط تمدید در این نوع اقامت که بیزنسی است این است که:

– بدهی مالیاتی نداشته باشید
– بدهی بیمه نداشته باشید
– در پلیس اتحادیه اروپا سو پیشینه نداشته باشید