طبق قانون کشور اسلواکی، اعتبار زمانی کارت اول اقامت حداقل یکساله و حداکثر دو ساله است.