کلیه پکیجهای اقامتی ما دارای ۲ شاخصه اصلی هستند:

۱- کاملا بدون ریسک هستند، به این دلیل که کارت اقامت را در اولین مرحله دریافت می کنید و شرکت در آخرین مرحله به ثبت میرسد. لذا کارت اقامت که هدف اصلی و نهایی است را در اولین مرحله دریافت کرده و ریسکی در جهت اخذ اقامت برایتان وجود نخواهد داشت.

۲- کاملا ضمانت اجرایی دارد، بدین مفهوم که تا قبل از موافقت با اقامت و حضور و ثبت فایل شما در سفارت اسلواکی در تهران جهت احذ ویزای بیزنس اسلواکی که بایستی با آن برای مرحله صدور کارت اقامت در اداره پلیس خارجی در اسلواکی حاضر شوید، هیچ پرداختی نخواهید داشت، به عبارتی پیش پرداخت وجود ندارد.