با توجه به اینکه ما در اسلواکی سرمایه گذاری و بیزنس واقعی انجام میدهیم و تخصص ما نیز راه اندازی تجارت و انجام آن است، در صورتیکه شما قصد فعالیت با شرکت خود را ندارید، طی قرارداد رسمی و قانونی امور نگهداری، دفترداری و حسابرسی شرکت شما را انجام داده و برای شرکت شما فعالیت و درآمد نشان میدهیم.