اقامت گرجستان از طریق کارمندی


اقامت کارمندی گرجستان بدین معنی است که با استخدام در یک شرکت فعال در کشور گرجستان اقامت آن کشور را دریافت کنید.
معمولا اقامت کارمندی گرجستان با توجه به سوابق شرکتی دارد که در آن استخدام می شوید در ابتدا به صورت کارت اقامت موقت شش ماهه یا یکساله صادر می شود.
اگر یک شرکت دارای قدمت باشد و میزان مالیات های پرداختی ماهانه آنها بالا باشد و یک شرکت معتبر و کارآمد محسوب شود ، معمولا در ابتدا کارت اقامت یکساله داده میشود و اگر یک شرکت تازه تاسیس و کوچک باشد در ابتدا کارت اقامت شش ماهه صادر می شود و یا حتی ممکن است که با تشخیص کارشناس اداره اقامت درخواست اقامت شما مردود شود.
در صورتی که کارت اقامت کارمندی گرجستان به صورت شش سال متوالی تمدید شود ، منجر به اخذ اقامت دائم گرجستان خواهد شد. اقامت کارمندی گرجستان یا همان اقامت کاری گرجستان تبدیل به اقامت دائم و نهایتا شهروندی گرجستان خواهد شد و جای هیچ گونه نگرانی در این زمینه وجود ندارد.

 

شرایط اقامت کارمندی گرجستان


  • پرداخت مالیات بر حقوق
  • شرط حضور در خاک گرجستان
  • عدم صوری بودن کارمندی

تعهدات شما جهت تمدید اقامت


    • عدم بدهی مالیات
    • نداشتن سو پیشینه کیفری در گرجستان