جهت دریافت پاسپورت اسلواکی، فرد متقاضی بایستی تابعیت یا شهروندی آن کشور را کسب کند و فردی میتواند فایل شهروندی تشکیل دهد که قبلا اقامت دائم اسلواکی را کسب کرده باشد و کسی اقامتش دائم میشود که پنج سال از اقامت اولیه آن گذشته باشد. پس اقامت شخص متقاضی می بایست پنج سال تمدید شود تا بتواند درخواست اقامت دائم دهد و سپس بعد از دریافت کارت اقامت دائم طی پنج سال فایل درخواست شهروندی تشکیل دهد و پس از کسب شهروندی، پاسپورت آن کشور را دریافت کند.